Κανονισμός REACH

Τι είναι το REACH;

Το REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) είναι ο κανονισμός για την Kαταχώριση, την Aξιολόγηση την Aδειοδότηση των Χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά.

Τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουνίου 2007 για να απλουστεύσει και να βελτιώσει το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα χημικά προϊόντα.

Ο κανονισμός REACH επιβάλλει μεγαλύτερες ευθύνες στη βιομηχανία για τη διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να εγκυμονούν τα χημικά προϊόντα για την υγεία και το περιβάλλον.

Κατ' αρχήν ο κανονισμός REACH ισχύει για όλα τα χημικά προϊόντα: όχι μόνο για τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες αλλά και για εκείνα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή όπως, για παράδειγμα, στα προϊόντα καθαρισμού, στα χρώματα καθώς και σε αντικείμενα όπως ενδύματα, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.


Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες διαφόρων Φορέων και Οργανισμών ειδικά αφιερωμένων στον κανονισμό REACH .

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
[πηγή: (ECHA)]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει καθοδηγητικό πρόγραμμα για τους παρασκευαστές και εισαγωγείς χημικών ουσιών.

Στoν ίδιο ιστοχώρο δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα καθοδήγησης για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH. Τα έγγραφα καθοδήγησης περιέχουν εκτενείς πληροφορίες και ορθές πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του Κανονισμού REACH.


ReachCentrum WORKSHOP INFORMATION
[πηγή: ReachCentrum]

Φάκελος "REACH" - [πηγή: Ινστιτούτο Χημείας του Γαλλικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS)]

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
[πηγή: Γενικό Χημείο του Κρατους, Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών]

Φάκελος "REACH" .
[πηγή: Γενικό Χημείο του Κρατους, Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών]

Κανονισμός REACH
[πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανίων]

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
[πηγή: Γενικό Χημείο του Κρατους, Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών]

Στόχοι του REACH

Οι στόχοι του REACH συνίστανται: στη βελτίωση της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορούν να εγκυμονούν τα χημικά προϊόντα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ, ενός σημαντικού τομέα της οικονομίας της ΕΕ. στην προώθηση εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ουσίες στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ουσιών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

OΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18/12/2006
Κανονισμός για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση & τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων - REACH