Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 1η | 20/10/2011

Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) που παράγονται από τα εργαστήρια του Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. - Παραλαβή ειδικών δοχείων UN

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. είναι ανάγκη να καταγράψουν, με ευθύνη όλων των μελών ΔΕΠ του κάθε Τμήματος Α.Π.Θ., τα είδη και τις ποσότητες των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) (χημικά ή και βιολογικά απόβλητα - εξαιρούνται τα ραδιενεργά απόβλητα) που παράγονται στα εργαστήρια του Τμήματος, σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα αποσταλεί στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Α.Π.Θ. (ΥΔΕΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:e-mail: dea@auth.gr. Μετά την αποστολή του ειδικού εντύπου στη ΔΕΑΑΠΘ οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. θα μπορούν να παραλάβουν τα ειδικά δοχεία συλλογής των αποβλήτων.

Για αποθήκευση και επεξεργασία των Πινάκων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Πίνακας Παραλαβής Δοχείων για τη συλλογή ΕΑ (Απαιτείται η συμπλήρωσή του για την παραλαβή των κατάλληλων δοχείων UN)

Βιολογικά - Απόβλητα/Επικίνδυνα Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν στο εργαστήριο επικίνδυνα απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)