Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) / (Material Safety Data Sheets – MSDS)

 

Το Βασικό Εργαλείο για τη Διαχείριση Κινδύνου

Βασικός στκοπός των δελτίων δεδομένων ασφαλείας είναι να παρέχουν στον εργοδότη τη δυνατότητα να ελέγχει εάν υπάρχουν στον χώρο εργασίας επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες και να αξιολογεί κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ή/ και το περιβάλλον.

Τα Δελτία αυτά έχουν τυποποιημένη μορφή και περιλαμβάνουν 16 ενότητες. σύμφωνα με τη νομοθεσία οι προμηθευτές (εισαγωγείς – παρασκευαστές) είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα ΔΔΑ και στην ελληνική γλώσσα. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε την ημερομηνία έκδοσης του ΔΔΑ, καθώς και αν υπήρξε κάποια αναθεώρηση του.

 

Πληροφορίες περιεχόμενες στα ΔΔΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ (ταυτοποίηση προϊόντος – Μοριακός τύπος, ΜΒ, φυσικοχημικές ιδιότητες, κλ.π)

Β. ΧΡΗΣΗ (οριακές τιμές έκθεσης, προστασία, κ.λ.π)

Γ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ειδικά μέτρα ασφαλείας, χρονικό διάστημα κ.λ.π)

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ (είδος συσκευασίας, σήμανση κ.λ.π)

Ε. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (μέτρα πρόληψης & ελέγχου, φράσεις S )

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (επιδράσεις στον άνθρωπο, φράσεις R)

Z. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ενέργειες πρώτων βοηθειών, συμπτώματα).


Χρήσιμες διευθύνσεις για την αναζήτηση των MSDS

Αναλυτική περιγραφή ΔΔΑ

Ένα ΔΔΑ (Υ.Α. 195/2002 ) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Στοιχεία της ουσίας / παρασκευάσματος και της εταιρείας/ επιχείρησης

2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά

3. Προσδιορισμός των κινδύνων (ταξινόμηση, σύμβολα, φράσεις R)

4. Πρώτες βοήθειες

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

7. Χειρισμός και αποθήκευση

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν και ατομική προστασία

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

11. Τοξικολογικά στοιχεία

12. Οικολογικά στοιχεία

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση/ εξάλειψη

14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

16. Άλλα στοιχεία

Χημικές Ουσίες ή παρασκευάσματα που καλύπτονται από ΔΔΑ

Ο προμηθευτής ουσίας ή παρασκευάσματος παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας σε περίπτωση που:

-μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνης σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ1,

-μια ουσία είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρευτική (αΑαΒ) σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού REACH,

-μια ουσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών προς ενδεχόμενη ένταξη στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH (ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση).