Διακίνηση - Σήμανση - Αποθήκευση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Διαχωρισμός Επικίνδυνων Αποβλήτων

Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαχωριστούν σε κατηγορίες για να αποτρέψουν τα ασυμβίβαστα μίγματα. Ο πίνακας που ακολουθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή αποθήκευση ασυμβίβαστων χημικών ουσιών.

Χημικός διαχωρισμός: Συνιστώμενη αποθήκευση από τις ομάδες συμβατότητας

Ιεράρχηση των ομάδων αποθήκευσης

1. Ραδιενεργό υλικό A1

(Radioactive Material A1)

11. Μη εύφλεκτα - Μη τοξικά αέρια G4
(Non Flammable - Non Toxic Gas G4)
2.  Εκρηκτικό Ε1
(Explosive E1)
12. Υγρά εύφλεκτα F1
(Flammable Liquid F1)
3. Ζιζανιοκτόνα  P1
(Herbicides P1)
13. Οξειδωτικά R1
(Oxidizers R1)
4. Όλα τα άλλα φυτοφάρμακα  P2
(All other Pesticides P2)
14. Pyrophoric R4
5. Εύφλεκτα - Τοξικά αέρια G1
(Flammable - Toxic Gas G1)
15. Αντιδραστήρια  αντιδρώντα με το νερό R3
(Water Reactive R3)
6.  Μη εύφλεκτα τοξικά αέρια G3
(Non Flammable -Toxic Gas G3)
16. Αναγωγικά   R2
(Reducers R2)
7. Εύφλεκτα  -  Μη τοξικά αέρια G2
(Flammable - Non Toxic Gas G2)
17. Διαβρωτικά οξέα  C1
(Corrosive Acid C1)
8. Αέριο ακετυλενίου G7
(Acetylene Gas G7)
18. Διαβρωτικές βάσεις B1
(Corrosive Base B1)
9. Οξυγόνο / Οξειδωτικό G6
(Oxygen/Oxidizer G6)
19. Τοξικές χημικές ενώσεις  T1
(Toxic Chemicals T1)
10. Αέριο χλώριο G5
(Chlorine Gas G5)
 

F1

C1

B1

R3

G6

G7

A1

E1

R2

T1

R1

R4

P1, P2

G 1-5

Σημείωση: Τα διαχωριστικά σημαίνουν ξεχωριστή τοποθεσία αποθήκευσης.

 

Συσκευασία, σήμανση, τοποθέτηση των εργαστηριακών αποβλήτων σε περιέκτες (container)

Κατά τη συλλογή των αποβλήτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην συγκεντρώνονται ασύμβατα υλικά σε ίδια δοχεία (Βλέπε πίνακα Χημικής συμβατότητας).

 Τα όξινα και βασικά απόβλητα (pH<3 ή pH>9) δεν πρέπει να φυλάσσονται σε μεταλλικά δοχεία διότι διαβρώνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα οξέα και οι βάσεις πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά από υδρογονάνθρακες και αιθέρες. Γενικότερα, ισχύουν οι κανόνες αποθήκευσης της παραγράφου 7.4.2..

Οι προδιαγραφές συσκευασίας, σήμανσης και τοποθέτησης των αποβλήτων γίνονται σύμφωνα με:

- Τον ευρωπαϊκό οργανισμό οδικής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ADR, European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road

- Το διεθνή οργανισμό θαλασσίων μεταφορών επικίνδυνων υλικών IMDG code, International Maritime Dangerous Goods code

Η συμφωνία της ADR έχει κυρωθεί από την ελληνική κυβέρνηση, με το Νόμο 1741/1987 (ΦΕΚ 225/87) "Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957". Η συμφωνία του Διεθνούς Οργανισμού για τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικινδύνων Υλικών IMDG code έχει κυρωθεί με την Υ.Α. 7879 (ΦΕΚ689/30-11-87) από την ελληνική κυβέρνηση.

Στην ετικέτα συνήθως να αναγράφονται:

- Ολογράφως, όλες οι χημικές ουσίες που περιέχονται στο δοχείο συλλογής αποβλήτων

- Το ποσοστό κάθε χημικής ουσίας στον περιέκτη (container)

- Η συνολική ποσότητα του απόβλητου

- Το pH του υγρού απόβλητου αν είναι <3 ή >10

- Όνομα, τηλέφωνο υπεύθυνου

- Ημερομηνία συλλογής

- Όνομα τμήματος, αριθμός κτιρίου και δωματίου στο οποίο τοποθετείται το απόβλητο

 

Διαδικασία τελικής διάθεσης εργαστηριακών αποβλήτων

Για την τελική διάθεση των εργαστηριακών αποβλήτων απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Καταγραφή και τοποθέτηση των αποβλήτων εντός της κατάλληλης συσκευασίας

- Τοποθέτηση όλων των συσκευασμένων αποβλήτων εντός του περιέκτη με τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν μετακινήσεις κατά τη μεταφορά

- Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ορίζει η ΚΥΑ 69269/ 5387/90 ΦΕΚ 687Β "ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ.Π.Ε"

- Έκδοση και έγκριση δελτίου διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων από τη χώρα που θα πραγματοποιήσει την καταστροφή ή την ανακύκλωση.

- Έκδοση άδειας διαχείρισης αποβλήτων από τη Νομαρχία που εδρεύει ο πελάτης σύμφωνα με την ΥΑ 19396/ 1546 ΦΕΚ 604/97 "ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" ή την ΥΑ 69728/824 ΦΕΚ 358/96 "ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

- Έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όταν έχουμε εξαγωγή τους σε χώρα μέλος του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΟΚ 259/93 "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ".

- Παράδοση πιστοποιητικού καταστροφής, που θα εκδοθεί από τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για την καταστροφή των αποβλήτων.

- Κοινοποίηση του ανωτέρω πιστοποιητικού στην αρμόδια Νομαρχία και στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ασφάλιση

Οι περιέκτες ασφαλίζονται για ζημιές προς τρίτους, κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και για τη μεταφορά τους τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο, για κινδύνους και καταστροφές στο περιβάλλον.

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΑΠΘ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΑΠΘ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΑΠΘ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).