Οδηγίες Συλλογής και Διάθεσης ΕΑ στο ΟΣΔΕΑ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων  του Α.Π.Θ. (ΔΕΑΑΠΘ) παρέχει υπηρεσίες για τη διάθεση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του Α.Π.Θ. Η διάθεση των αποβλήτων είναι δωρεάν, υπό τον όρο ότι τα απόβλητα συλλέγονται και σημαίνονται  κατά τρόπο κατάλληλο. Λόγω της φύσης αυτών των υλικών, διάφορες βασικές οδηγίες είναι απαραίτητες για τη ΔΕΑΑΠΘ προκειμένου να επεξεργαστεί και να διαθέσει τα επιβλαβή απόβλητα ακίνδυνα και αποτελεσματικά. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν ουσιαστικά για όλους τους τύπους επικίνδυνων υλικών.

Τα άτομα που συμμετέχουν στους χειρισμούς συγκέντρωσης, μεταφοράς, και αποθήκευσης των αποβλήτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, μέσα ατομικής προστασίας.

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο για την περίπτωση των επικίνδυνων χημικών αποβλήτων και όχι για ραδιενεργά ή μολυσματικά απόβλητα.

Δείτε επίσης: Απλά πρακτικά βήματα για την ομαλή λειτουργία του ΟΣΔΕΑ


 

Οδηγίες  Συλλογής και Διάθεσης ΕΑ

 1. Όλα τα απόβλητα πρέπει επαρκώς να χαρακτηριστούν και να σημανθούν. Η σήμανση των δοχείων στα οποία περιέχονται πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο.  Η ΔΕΑΑΠΘ παρέχει τις ετικέτες για αυτόν το σκοπό.

 2. Μόνο οι περιέκτες (κατάλληλα σημασμένα δοχεία)  που παρέχονται ή που διευκρινίζονται  από τη ΔΕΑΑΠΘ θα γίνουν αποδεκτοί για τη διάθεση. Η ΔΕΑΑΠΘ παρέχει δωρεάν κατάλληλα σημασμένα δοχεία για όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων.

 3.  Τα υπερχειλισμένα ή/και έχοντα διαρροή δοχεία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά για τη μεταφορά. Καλέστε στο 2310-991133 για οδηγίες.

 4. Όλα τα δοχεία πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα χώρο αποθήκευσης σε κάθε κτήριο ή/και εργαστήριο που είναι κοντά στις εγκαταστάσεις εξόδων ή/και μεταφορών. Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να δέχεται άμεσο ηλιακό φως  και πρέπει να είναι προστατευμένος από κινδύνους πυρκαγιάς.

 5. Οι εκρηκτικές χημικές ουσίες πρέπει να σταθεροποιηθούν  πριν από τη μεταφορά.

 6. Για λόγους ασφάλειας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των αποβλήτων τα δοχεία δεν πρέπει να πληρούνται πάνω από τα 3/4 του όγκου τους.

 7. Τα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΑΑΠΘ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάμιξη των αποβλήτων είναι η χημική τους συμβατότητα (π.χ δεν πρέπει να αναμιγνύονται οξέα με βάσεις κ.α).

 8. Κάθε εργαστήριο πρέπει να ορίσει υπεύθυνο για τη συλλογή και μεταφορά των εργαστηριακών αποβλήτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Το εργαστήριο θα πρέπει να διατηρεί βιβλίο αποβλήτων στο οποίο να καταχωρούνται οι ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων που απομακρύνονται.

 9. Η ΔΕΑΑΠΘ καταγράφει το είδος και τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται από κάθε Εργαστήριο των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

 

 

Απαραίτητες Ενέργειες για τη Διάθεση - Απομάκρυνση ΕΑ

 

 

 1.  Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΕΑ του Εργαστηρίου ελέγχοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση των δοχείων στο χώρο του εργαστηρίου θα ενημερώνει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ΕΑ του Τμήματος. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΕΑ του Πανεπιστημίου ο οποίος καλεί το Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να προβεί στην απομάκρυνση των ΕΑ.

 2. Η διάθεση - απομάκρυνση των ΕΑ τακτοποιείται με την κλήση στο 2310-991133, με αποστολή e-mail από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης ΕΑ του Τμήματος μετά τη συμπλήρωση του εντύπου (ανά εργαστήριο) για την απομάκρυνση των ΕΑ.

 3. Στο έντυπο πρέπει να υποδειχθεί ο αριθμός των δοχείων, το είδος των ΕΑ και ο όγκος τους.

 4. Για λόγους ασφάλειας για την παραλαβή των ΕΑ απαιτείται απαραιτήτως εκτός των άλλων και η αποστολή στη ΔΕΑΑΠΘ των MSDS των συστατικών των ΕΑ του κάθε δοχείου.

 5. Στο έντυπο απομάκρυνσης ΕΑ πρέπει να συμπληρωθούν απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου, η τοποθεσία αποθήκευσης και το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου Διαχείρισης ΕΑ του Εργαστηρίου.

 6. Αγνωστης ταυτότητας ΕΑ οποιουδήποτε είδους δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά για τη διάθεση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους πραγματοποιείται ανάλυση, τα έξοδα της οποίας καλύπτονται από το εκάστοτε Εργαστήριο. Καλέστε στο 2310-991133 για οδηγίες.

 7. Για λόγους οικονομίας για την αποκομιδή των ΕΑ θα παραλαμβάνονται δοχεία τα οποία έχουν πληρωθεί κατά τα 3/4 του όγκου τους και όχι για μικρότερο όγκο.

 8. Σιγουρευτείτε ότι έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη ετικέτα σε κάθε δοχείο συλλογής ΕΑ.

 

Δείτε επίσης: Απλά πρακτικά βήματα για την ομαλή λειτουργία του ΟΣΔΕΑ

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΑΠΘ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΑΠΘ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΑΠΘ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).