Διαχείριση ΕΑ στο Α.Π.Θ.

Ειδικότερα η διαδικασία που ακολουθείται για τη συλλογή,  την προσωρινή αποθήκευση και την αποκομιδή των εργαστηριακών αποβλήτων του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Συλλογή στο εργαστήριο

Η συλλογή των αποβλήτων στους εργαστηριακούς χώρους  πραγματοποιείται:

  • σε πλαστικά δοχεία HDPE, εγκεκριμένα κατά UN

  • χωρητικότητα 25, 60 ή 200 λίτρων

  • κατάλληλα σημασμένα και επισημασμένα με καρτέλα εύκολης κατηγοριοποίησης του αποβλήτου

 

2. Μεταφορά από το εργαστήριο στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης


Η μεταφορά από το εργαστήριο στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης πραγματοποιείται με καρότσι που φέρει μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων.

 

3. Αποκομιδή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων

Το 2011, υπεγράφη Σύμβαση Έργου του Α.Π.Θ. με την εταιρεία Polyeco Α.Ε., η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου το έργο της αποκομιδής των ποσοτήτων που συγκεντρώνονται σε Τμήματα του Α.Π.Θ.

Τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια προσωπικού της εταιρείας.

Η σειρά διεργασιών που ακολουθείται κατά τη διαδικασία αυτή είναι η ακόλουθη:

- Σήμανση

- Συσκευασία σε container για οδική μεταφορά

- Μεταφορά με φορτηγό ADR σύμφωνα με όρους ασφαλείας

Η συγκέντρωση των αποβλήτων συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο ώστε, όταν συμπληρωθεί και πάλι ικανή ποσότητα, να επαναληφθεί ο κύκλος της αποκομιδής.

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΑΠΘ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΑΠΘ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΑΠΘ).

 

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).