Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Αριστοστελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - (ΔΕΑΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της Διαχείρισης των επικίνδυνων Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΕΑ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΟΣΔΕΑ) το οποίο θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και θα εναρμονίζεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ειδικούς κανονισμούς απομάκρυνσης και καταστροφής των τοξικών χημικών αποβλήτων.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ΟΣΔΕΑ-ΑΠΘ είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των παραγόμενων εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ), που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στο Τμήμα, εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς και προτάθηκε συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικά από τον Οκτώβριο του 2010. Σε συνεργασία με το νεοσύστατο Γραφείο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., ανάλογη διαδικασία προβλέπεται να ακολουθηθεί σε όλο το ΑΠΘ, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα το ΟΣΔΕΑ να υιοθετηθεί από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα.

Βασικός στόχος του ΟΣΔΕΑ είναι η συστηματική και ασφαλής συλλογή των Εργαστηριακών Αποβλήτων σε κατάλληλα δοχεία με ειδική σήμανση - σύμφωνα με τις προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Τοξικών Αποβλήτων- η μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης (ΧΠΑ) και η τελική τους διάθεση-απομάκρυνση.

Το τελικό στάδιο της απομάκρυνσης – διάθεσης των ΕΑ πραγματοποιείται από Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (π.χ Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων που διαθέτει Άδεια Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων) ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με το Α.Π.Θ. και έχει την ευθύνη της καταστροφής- αξιοποίησης των ΕΑ, με διάθεσή τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, είτε σε μονάδες αποτέφρωσης του εξωτερικού, είτε σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων προς ενεργειακή αξιοποίηση, με έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού καταστροφής-αξιοποίησης στο Α.Π.Θ.

Για καλύτερη πλοήγηση χρησιμοποιείστε "Mozilla Firefox"